วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

การพัฒนาตนเองเข้าสู่งานอาชีพ

การพัฒนาตนเองในงานอาชีพ

          อาชีพ หมายถึง  การเลี้ยงชีวิต การทำมาหากิน งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงอาชีพ ซึ่งในปัจจุบันมีอาชีพมากมาย เช่น การทำนา การทำสวนการทำไร่ นักแสดง นักธุรกิจ
          การพัฒนาตนเอง  หมายถึง การที่บุคคลกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในชีวิตของตนเองไว้ล่วงหน้า และหาวิธีพัฒนาการดำเนินชีวิตให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
          การพัฒนาตนเองในงานอาชีพ หมายถึง การพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้ดีขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อให้คนเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคม และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ตลอดจนเพื่อการดำรงชีวิตของตนเองอย่างมีความสุข
ความสำคัญของการพัฒนาตนเองในงานอาชีพ
1. ความสำคัญต่อตนเอง
           1.1 เตรียมตนเองให้พร้อมทุกด้าน
           1.2 ปรับปรุงสิ่งที่บกพร่อง และพัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม ขจัดคุณลักษณะที่ไม่ต้องการออก  พร้อมเสริมสร้างคุณลักษณะที่สังคมต้องการ
           1.3 วางแนวทางให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายด้วยความมั่นใจ
2. ความสำคัยต่อบุคคลอื่น
           2.1 การปรับปรุงและพัฒนาตนเองจึงเป็นการเตรียมตัวเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อผู้ที่ติดต่อด้วย
           2.2 เป็นตัวอย่างอ้างอิงให้เกิดการพัฒนาแก่บุคคลอื่น
3. ความสำคัญต่อสังคม
           3.1 แข่งขันในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพกับสังคมอื่นได้สูงขึ้น
           3.2 ขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อันทำให้เกิดความก้าวหน้าทั้งต่อตนเองและสังคม
คุณสมบัติของบุคคลในการพัฒนาตนเอง
1. มีความกระตือรือร้น
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
3. ต้องพัฒนาทางร่างกาย 
4. เห็นส่วนดีของบุคคลอื่นมากกว่าข้อบกพร่อง
5. ต้องพัฒนาทางสังคม
6.ต้องพัมนาทางเชาวน์ปัญญา
วิธีการพัฒนาตนเอง
1. การฝึกตนเอง  หมายถึง  การฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่มีอนามัยดี รู้จักแบ่งเวลาในการทำงานและพักผ่อน ฝึกให้เป็นคนรู้จักอดทน  เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  ฝึกให้เป็นคนอารมณ์ขันบ้าง รู้จักชื่นชมผู้อื่นมากกว่าที่จะชื่นชมตนเอง
2. ฝึกสำรวจตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น